A tankönyvellátás helyi rendje 2020-21-es tanévreBudapesti Gazdasági SZC Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

A tankönyvellátás helyi rendje 2020-21-es tanévre

Jogszabályi háttere

A BGSzC Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

 • a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény
 • a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet,
 • a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény,
 • a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Kormányrendelet,
 • az iskola a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet és a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/ 2012. (XII.21.) EMMI rendelet
 • az EMMI 20/2012. (VIII. 31.) rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (163. § (2), 167. § (3)-(4) bekezdései),
 • a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet
 • 1092/2019. (III.8.) Kormányhatározat

alapján megalkotta az iskola tankönyvellátás helyi rendjét.

Az ingyenes tankönyvellátást

 • tankönyvkölcsönzéssel,
 • használt tankönyv biztosításával,
 • az állami normatíva felhasználásával oldjuk meg.

Az igazgató feladata:

  • egyeztet a szükséges szervezetekkel (nevelőtestület, iskolai szülői szervezet, iskolai diákönkormányzatot),
  • kapcsolatot tart a tankönyvellátásban érintett valamennyi iskolán kívüli szervezettel (a fenntartóval, a KELLO-val)
  • a tankönyvrendelés felügyelete, koordinálása

A tankönyvellátásért felelős személy: Csizmadia Katalin Renáta a feladattal megbízott tanár. Feladata:

  • tartja a kapcsolatot az iskolában valamennyi, a tankönyvellátásban résztvevő személlyel,
  • felelős az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért,
  • megalkotja a tankönyvellátás helyi rendjét,
  • tartja a kapcsolatot a szülőkkel,
  • a szaktanárok segítségével osztályonként összesíti a tankönyvlistát,
  • tartja a kapcsolatot a KELLO-val,
  • lebonyolítja a tankönyvrendelést,
  • intézi a pótrendelést, a lemondást,
  • átveszi az iskolába érkező tankönyveket,
  • megszervezi azok kiosztását,
  • gondoskodik a visszáruról,
  • a tankönyvek átvételének a megszervezése,
  • aktualizálja a diákok adatait,
  • tartja a kapcsolatot az igazgatóval.

A munkaközösség-vezető feladata:

 • a tankönyvrendelés szakmai szempontok alapján történő koordinálása,
 • a tartós tankönyv választásának előnyben részesítése,
 • egységes tankönyvcsaládok használatának szorgalmazása,
 • megrendelni kívánt tankönyvek évfolyamonkénti összesítése és továbbítása.

Az osztályfőnök feladata:

  • részt vesz a tankönyvek tanév elején történő kiosztásában

Az ingyenes tankönyvi ellátás kötelezettsége

 • Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett tankönyveket kapják meg használatra. Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtár kölcsönzési szabályai szerint kölcsönzik ki, és a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használják.
 • Az államilag támogatott diákok számára megvásárolt tankönyvek az iskolai könyvtár állományába kerülnek. Az összes tankönyv brossúra nyilvántartásba kerül. Beszerzésükre, feldolgozásukra, nyilvántartásukra és szolgáltatásukra a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény és a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet alapján kerül sor.

A kölcsönzés rendje

 • A diákok a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét. A következő tanévben a már nem használt tartós tankönyveket az adott tanév végén a szaktanári utasítás és/vagy az iskolai kiírás szerinti időpontra a diák visszaszolgáltatja. A többi tartós tankönyvet az érettségi év végén, legkésőbb az írásbeli/szóbeli érettségi végéig visszaszolgáltatja a könyvtárnak. A munkatankönyveket és a munkafüzeteket használatuk miatt nem kell visszaszolgáltatni.
 • A könyvtárban megtalálható tankönyvek az összes diák és pedagógus számára kölcsönözhető az adott alkalomra vagy akár egy tanévre.
 • Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a pedagógus, a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának. Ha a tanuló vagy a pedagógus ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, valamint nem vigyáz a tankönyvek épségére, tisztaságára, akkor vele szemben a Polgári Törvénykönyv kártérítésre vonatkozó rendelkezéseit (17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 32. § (5)-(5a)) kell alkalmazni.

Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvmegrendelés folyamata

 • Az iskola igazgatója minden év június 10-éig – az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a beiratkozás napjáig – felméri és megállapítja, hány tanulónak kell vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsönzés útján, valamint hány tanuló lesz jogosult ingyenes tankönyvellátásra és részesül normatív kedvezményben.
 • Az igényeket a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletben meghatározott igénylőlapon lehet benyújtani. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat vagy az 5. melléklet szerinti igénylőlapon nyilatkozni kell a normatív kedvezményre való jogosultság későbbi időpontban történő igazolásáról. Az iratok bemutatásának tényét az iskola igazgatója rávezeti az igénylőlapra.
 • A felmérés eredményéről az iskola igazgatója minden év június 15-éig tájékoztatja nevelőtestületet, az iskolaszéket, a szülői szervezetet, közösséget (a továbbiakban: szülői szervezet), az iskolai diákönkormányzatot, az iskola fenntartóját, és kikéri a véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához. Ezzel egyidejűleg az iskola jelenti a fenntartó részére a támogatásra jogosultak számát.
 • 1092/2019. (III.8.) Kormányhatározat alapján az iskola tanulói ingyenes tankönyvellátásban részesülnek a 2020/2021-es tanévben

 • Az iskola igazgatója minden év június 17-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és erről a helyben szokásos módon tájékoztatja a szülőt vagy a nagykorú cselekvőképes tanulót, továbbá a fenntartót. Az iskolai tankönyvrendelést az iskola a fenntartója egyetértésének beszerzését követően közvetlenül a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs rendszer alkalmazásával a Könyvtárellátónak megküldi. A tanévenkénti

a)  tankönyvrendelés határideje április utolsó munkanapja

b)  tankönyvrendelés módosításának határideje június 30.

c)  pótrendelés határideje a Könyvtárellátó tájékoztatója szerint változó.

 • Az iskola legkésőbb május 31-ig – a helyben szokásos módon – közzé teszi azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket - a munkafüzetek kivételével -, továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állomány-nyilvántartásába vegyék, az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, továbbá az iskolával jogviszonyban álló tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre. Az iskolai házirend által megállapított tankönyvellátási szabályok nem vonatkoznak a munkafüzetekre.
 • Az iskola közzé teszi az iskolai tankönyvellátás helyi rendjét, valamint meghatározza az iskola házirendjében az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének és az ahhoz kapcsolódó fenntartói egyetértő nyilatkozat beszerzésének módját, továbbá egyéb, nem szabályozott kérdéseket.
 • Jelen dokumentum az aláírást követő napon hatályba lép.

Budapest, 2020. június

         

                      Balogh Ervin                                                               Csizmadia Katalin Renáta

                          igazgató                                                                                    tanárKapcsolódó képek